Energie-audit voor EED
of informatieplicht

3 minuten

Energie-audit EED of informatieplicht

Er bestaan talloze wetten en regels op duurzaamheidsgebied voor bedrijven. Welke regelgeving voor u van toepassing is, wij helpen u graag!

Achtergrond van de regelgeving

De Nederlandse overheid zet flink in op duurzaamheid. Zo verplicht het Activiteitenbesluit milieubeheer bedrijven om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit wordt de energiebesparingsplicht genoemd. Deze plicht geldt voor bedrijven en instellingen die jaarlijks minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruiken.

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u reeds heeft uitgevoerd.

Wilt u aan de energiebesparing- en informatieplicht voldoen, dan kunt u de Erkende Maatregelenlijst (EML) hiervoor als leidraad nemen. Er is voor 19 bedrijfstakken een EML beschikbaar.

Wat is de EED?

In Europees verband wil de Europese Commissie bedrijven en instellingen met de Energy Efficiency Directive (EED) motiveren om (meer) energiebesparende maatregelen te treffen. Door middel van een verplichte energie-audit (elke vier jaar) wordt dit gecontroleerd.

Als u een grote onderneming heeft, bent u verplicht om in het kader van de EED een energie-audit te laten uitvoeren. Dit geldt voor bedrijven die:

  • 250 fte of meer werknemers hebben;
  • Of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen hebben.

Wij voeren voor u graag een energieonderzoek uit in het kader van de EED. Aan de hand daarvan stellen we een rapportage op waarmee u helemaal aan de richtlijnen voldoet.

Wat is de Informatieplicht?

Als uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas verbruikt, valt u onder de Wet milieubeheer en informatieplicht. Dat houdt in dat u aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Hiervoor neemt u als vertrekpunt de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) die voor uw bedrijfstak wordt gehanteerd. Na de eerste rapportage op basis van een energie-audit bent u verplicht om elke vier jaar RVO te informeren over de genomen maatregelen in uw gebouw/bedrijf.

Van nulmeting naar optimalisatie

De eerste energie-audit die we bij u uitvoeren is de nulmeting van waaruit we gaan werken. U krijgt hiermee inzicht in de huidige situatie van uw bedrijf op het gebied van energieverbruik. Eventueel kunt u uw vastgoedbeleid hierop aanpassen. Wij bieden u graag advies in de vorm van een concreet plan van aanpak. Samen optimaliseren we net zolang totdat we voldoen aan de lijst met erkende maatregelen uit het Activiteitenbesluit (Wet Milieubeheer). En als u wilt, gaan we zelfs een stapje verder.

Vraag nu uw energie-audit aan

Neem contact met ons op om de audit te plannen in het kader van de EED of Informatieplicht. Wij helpen u graag verder.

Binnen de informatieplicht of EED kan de SVM subsidie interessant zijn voor u.